โครงงาน

ชื่อโครงงาน : ละครหุ่นแห่งการเรียนรู้

สมาชิก
๑. นนร. ราเชนทร์ ล่องแก้ว เลขที่ ๔
๒. นนร. กิตติคุณ เจริญ เลขที่ ๖
๓. นนร. ณัฐวุฒิ คัมภิรานนท์ เลขที่ ๗
๔. นนร. ชาลี สอนคุณแก้ว เลขที่ ๘
๕. นนร. ณัฐพงศ์ กระจ่างศรี เลขที่ ๙
๖. นนร. ณัฐพล มะโนแสน เลขที่ ๑๑
๗. นนร. ศุภกิจ โพธิ์ทอง เลขที่ ๑๒

ความเป็นมาและความสำคัญ
ประเทศไทยในขณะนี้จะเห็นได้ว่า ประเทศเราไม่สามารถที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ เนื่องมาจากการเมืองของประเทศของประเทศเราไม่มีความมั่นคง มีความขัดแย้งต่างๆ มากมาย เพราะเราได้นักการเมืองที่ไม่ดี พยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์ เข้าหาตนเองและพวกพ้อง ทำให้เห็นได้ว่าเกิดการขัดแย้งกันด้านผลประโยชน์ต่างๆ ทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น เกิดการประท้วงของประชาชน เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับการเมือง ผลกระทบได้ส่งไปยังทุกด้านของประเทศ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ การทหารถูกแทรกแซงจากการเมือง เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้ ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้ตระหนักว่าการเมือง การปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาประเทศให้มีเสถียรภาพ ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ทางการเมืองการปกครอง เพื่อที่จะให้ประชาชนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เมื่อประชาชนมีความรู้ และเข้าใจในระบอบแล้ว จะตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ว่ามีผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไร ในสิ่งที่จะนำมาเสนอนี้ ทางกลุ่มได้นำเสนอการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงงงานละครหุ่นแห่งการเรียนรู้ คือ กลุ่มเยาวชน เพราะเป็นการวางพื้นฐานความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้อง ให้แก่เยาวชน เพื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีประชาชนที่เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประเทศไทยจะมีการเมืองที่มั่นคงในอนาคต รวมถึงด้านอื่นๆ ของประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป เยาวชนจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในอยาคตเกิดขึ้นได้ ในการที่จะนำเสนอนั้นทางกลุ่มผู้จัดทำ ได้เลือกใช้วิธีการของละครหุ่น ที่มีความบันเทิงเข้าใจง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนให้เกิดการใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น เยาวชนจะได้รับความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาการเมืองที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
๑. สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ สู่เยาวชนได้
๒. เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ
๓. ให้เยาวชนทราบถึงผลเสียของการทุจริตทางการเมือง
๔. สร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย แก่เยาวชน
๕. เพื่อกระตุ้นความสนใจ และความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของโครงงาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงานนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ที่นำเสนอในแง่มุมต่างๆ การนำเสนอเป็นไปในลักษณะของละครหุ่น ที่แสดงเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆ จำนวน ๓ เรื่อง ความยาวประมาณ ๗ - ๑๐ นาที/เรื่อง โดยเนื้อหาที่นำเสนอ คือ ๑. การสื่อสิทธิ์ ขายเสียง ๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การป้องกันการทุจริตของนักการเมือง สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ของโครงงาน คือ เยาวชน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖ และผู้ที่สนใจ

ประโยชน์ที่คาดหวัง
๑. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยมากยิ่งขึ้น
๒. เยาวชนเข้าใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๓. การเมืองไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง
๔. ประเทศจะพัฒนา เจริญก้าวหน้า เนื่องจากมีผู้แทนที่ดีเข้าไปทำงานรับใช้ประเทศ


งบประมาณ : ๔,๐๐๐ บาท

0 ความคิดเห็น: